Menu Close

Tilsynserklæring

Tilsynserklæringen bliver udarbejdet hvert år af tilsynsførende. Tilsynsrapporten udarbejdes på baggrund af flere årlige besøg på skolen og samtaler med skolens lærere og ledelse – og efter ministeriets retningslinier på området. Herunder seneste tilsynserklæring:

Tilsynserklæring 2017/18

Skole: 477004, Gislev Friskole Fåborgvej 24 5854 Gislev

Tilsynsførende:

Tage Krogh Nielsen Skovvej 8A
5300 Kerteminde

Dato for tilsynsbesøg:

29.11.2017 22.01.2018 27.02.2018

Klasser/fag:

Tilsynet er foregået således:

Jeg har deltaget i skolens hverdag, hvor jeg har overværet undervisning i skolens klasser således:

  • 0.klasse: Udeskole
  • 1.klasse: Dansk, Udeskole
  • 2.klasse: Dansk, Matematik, Engelsk, Udeskole
  • 3.klasse: Dansk, Matematik
  • 4.klasse: Dansk, Matematik
  • 5.klasse: Dansk, Matematik
  • 6.klasse: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk
  • 7.klasse: Samfundsfag Matematik, Engelsk, Tysk
  • 8.klasse: Samfundsfag Matematik, Samfundsfag, Historie
  • 9.klasse: Dansk, Matematik, Samfundsfag, Historie

Jeg har endvidere deltaget i morgensamling og været med til ”morgenenergi”, som er bevægelse/idrætsfag.

Vurdering af elevernes standpunkt:

Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Jeg har haft samtaler med skolens leder og lærere både før og efter min overværelse af undervisningen. Jeg er blevet indført i fagplanerne gennem læsning af skolens internet, hvor der findes en beskrivelse af de enkelte fag, og jeg har orienteret mig i en del af lærernes årsplaner i de enkelte fag, og har derved fået dokumentation for, at undervisningen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med de fastsatte mål. Fagene dækker samlet set folkeskolens vifte af undervisningsfag.

Og jeg vurderer, at de anvendte undervisningsmaterialers faglige og pædagogiske kvaliteter er gode, og jeg har konstateret, at der en fin og relevant inddragelse af IT-værktøjer i undervisningen.

Eleverne er meget tillidsfulde og ligefremme, og hverdagen opleves tryg for børnene. Det virker til, at eleverne har det godt. Jeg oplever, at der er god atmosfære mellem børnene. Det indebærer, at læringsmiljøet er godt, og samværet i dagligdagen er præget af en god relation mellem børnene og mellem børn og voksne.

Skolens samlede undervisningstilbud vurderer jeg er godt. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med en parallel til det samlede undervisningstilbud i folkeskolen. Overværelsen af undervisningen har givet mig en god fornemmelse for, hvordan eleverne arbejder sammen og hvilke krav, der stilles til elevernes arbejde. Ud fra en helhedsvurdering finder jeg, at skolen lever op til det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Når man deltager i skolens morgensang, så oplever man tydeligt, at eleverne opfatter sig som en del af et større fællesskab. Eleverne tager meget aktivt del, og udvikler derved deres evne til at tage del i det fælles. Og børnene oplever, som det er udtrykt i skolens værdigrundlag, at ”i et fællesskab føler man et gensidigt ansvar for hinanden”. Dette ansvar giver eleverne indflydelse, og de bliver naturligt inddraget i skolens hverdagsliv. Det er en væsentlig forudsætning for dannelsen af de værdier, der giver sammenhængskraft i et samfund og medvirker til at give eleverne frihed og forbereder dem til at tage del i folkestyret, og det udvikler eleverne til at blive ”demokratisk dannede” – et forhold som skolen specifikt har været i en afklaring omkring, formuleret i notatet ” Frihed og folkestyre og den demokratiske dannelse”.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

Erklæring om donationer jf. §9d, stk. 5:

Skolen har over for mig erklæret, at de i 2017 ikke har modtaget donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.

Yderligere kommentarer fra tilsynet

Jeg er stadig glad for at komme skolen, og der er god atmosfære, og elever og voksne på skolen er imødekommende og modtagende. Jeg oplever et stort engagement fra medarbejderne.

Kerteminde, den 6.marts 2018